درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/03/02
تعداد محصولات اضافه شده : 865
تعداد فروشهای کاربر : 25
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By publicfile.ir

   تخمین و بروزرسانی ماتریس مبدا مقصد براي شبکه هاي حمل ونقل بزرگ با استفاده از شبکه هاي بیزي و به کمک شمارش حجم ترافیک کمانها

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

تخمین و بروزرسانی ماتریس مبدا مقصد براي شبکه هاي حمل ونقل بزرگ با استفاده از شبکه هاي بیزي و به کمک شمارش حجم ترافیک کمانها


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مطالعه ي ایمنی سواره با توجه به تاثیر منظر شهري به روش پردازش تصویر نمونه ي موردي (شبدري بزرگراه شیخ فضل الله شمال، خروجی بزرگراه حکیم - غرب تهران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

مطالعه ي ایمنی سواره با توجه به تاثیر منظر شهري به روش پردازش  تصویر نمونه ي موردي
(شبدري بزرگراه شیخ فضل الله شمال، خروجی بزرگراه حکیم - غرب تهران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   طراحی و پیاده سازي یک الگوریتم انتشار چندگامه ي پیامهاي ایمنی به منظور هشدار وقوع تصادف در شبکه هاي بین خودرویی

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

طراحی و پیاده سازي یک الگوریتم انتشار چندگامه ي پیامهاي ایمنی به منظور هشدار وقوع تصادف در شبکه هاي بین خودرویی


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سنجش شاخصهاي موثر بر شکل گیري سوانح رفت و آمد سواره درونشهري با تحلیل سلسله مراتبی فازي (نمونه موردي:محله صفرآباد زنجان)

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

سنجش شاخصهاي موثر بر شکل گیري سوانح رفت و آمد سواره درونشهري با تحلیل سلسله مراتبی فازي (نمونه موردي:محله صفرآباد زنجان)


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مقایسه ي اهمیت کالیبراسیون و انتخاب مدل در دقت پیشبینی الگوي تصادفی ترافیک ایستا در شبکه هاي حمل و نقل شهري

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

مقایسه ي اهمیت کالیبراسیون و انتخاب مدل در دقت پیشبینی الگوي تصادفی ترافیک ایستا در شبکه هاي حمل و نقل شهري


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ارائه نقشه اعتلاء فرهنگ ترافیک با تاکید بر قشر موتور سواران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

ارائه نقشه اعتلاء فرهنگ ترافیک با تاکید بر قشر موتور سواران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تحلیل چند معیاره و چند درده ای شبکه های حمل و نقل با استفاده از مدل های Mixed GEV

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

تحلیل چند معیاره و چند درده ای شبکه های حمل و نقل با استفاده از مدل های Mixed GEV


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    اجراي طرح خیابان کامل در ایران براي دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردي: خیابان ایران زمین محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداري تهران)

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0


اجراي طرح خیابان کامل در ایران براي دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه  موردي: خیابان ایران زمین محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداري تهران)


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی سهم حمل و نقل سیمان در جاده هاي برون شهري ایران در آلودگی هوا با استفاده از GIS

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

بررسی سهم حمل و نقل سیمان در جاده هاي برون شهري ایران در
 آلودگی هوا با استفاده از GIS


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ارزیابی عملکرد دستگاههاي حفار مکانیزه ساخت تونل در شرکتهاي قطار شهري در ایران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

ارزیابی عملکرد دستگاههاي حفار مکانیزه ساخت تونل
در شرکتهاي قطار شهري در ایران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System (Case Study: Tehran, Iran)

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 1

Offering a New Model to Evaluate the Impacts of Management
Policies on the Efficiency of Bus Rapid Transit System
(Case Study: Tehran, Iran)


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی چگونگی تأثیرگذاري مشخصات فنی خودروهاي سواري بر مهمترین آلاینده هاي موجود در هواي شهر تهران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

بررسی چگونگی تأثیرگذاري مشخصات فنی خودروهاي سواري بر مهمترین آلاینده هاي موجود در هواي شهر تهران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   کنترل هماهنگ و ترکیبی ورودي و محدودیت سرعت با استفاده از روش نوین نرو-فازي تطبیقی

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

کنترل هماهنگ و ترکیبی ورودي و محدودیت سرعت با استفاده از روش نوین نرو-فازي تطبیقی


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مقایسه نتایج تحلیل منفعت – هزینه با تحلیل چند معیاره در سرمایه گذاري در زمینه حمل و نقل شهري

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

مقایسه نتایج تحلیل منفعت – هزینه با تحلیل چند معیاره
در سرمایه گذاري در زمینه حمل و نقل شهري


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   محل یابی پلاك خودرو و جداسازي کاراکترهاي آن با استفاده از روشهاي پرتوافکنی و مورفولوژي

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

محل یابی پلاك خودرو و جداسازي کاراکترهاي آن با استفاده از روشهاي پرتوافکنی و مورفولوژي


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تعمیم هایی بر مدلسازي تعادل ترافیکی شبکه و مقایسه ي اهمیت نسبی آنها: مدلسازي چندمعیاره ي چندردهاي، استفاده از مدلهاي مقدار حدي تعمیم یافته و مدلسازي مخلوط

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

تعمیم هایی بر مدلسازي تعادل ترافیکی شبکه و مقایسه ي اهمیت نسبی آنها:
مدلسازي چندمعیاره ي چندردهاي، استفاده از مدلهاي مقدار حدي تعمیم یافته و مدلسازي مخلوط


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تأثیر شرایط آب و هوایی بر میزان آلودگی ذرات معلق در شهر تهران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

تأثیر شرایط آب و هوایی بر میزان آلودگی ذرات معلق در شهر تهران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی تاثیر الگوي رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدي توسط خودروها در شهر تهران

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

بررسی تاثیر الگوي رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدي توسط خودروها در شهر تهران


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقلجاده اي

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقلجاده اي


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ارزیابی انطباق مدل هاي کلان ترافیک در جریانهاي همگن و مختلط

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

ارزیابی انطباق مدل هاي کلان ترافیک در جریانهاي همگن و مختلط


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   برنامه ریزي و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهري با استفاده از نرم افزار GETRAM نمونه موردي: بافت مرکزي شهرهمدان)

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

برنامه ریزي و ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهري با استفاده از نرم افزار GETRAM
نمونه موردي: بافت مرکزي شهرهمدان)


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   ارزیابی پارامتر شیب در بکارگیري سیستم هاي حمل و نقلی انسان محور با استفاده از GIS نمونه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)

علیرضا مرادی 1395/08/14 دسته بندی : شهرسازی 0

ارزیابی پارامتر شیب در بکارگیري سیستم هاي حمل و نقلی انسان محور با استفاده از GIS
نمونه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
جدیدترین